m-p-linkedin

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle werkmaatschappijen en dochterondernemingen van Floreijn Groep. Als je vragen of opmerkingen hebt over deze verklaring, neem dan contact op met Floreijn Groep.

Floreijn neemt privacy serieus. De volgende principes liggen ten grondslag aan de manier waarop wij jouw privacy in acht nemen:

  • Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt door persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wij zullen deze persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat je in ons stelt. Hierbij werken wij conform de doelbinding. Wij verwerken alleen gegevens voor uitdrukkelijke omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
  • Je hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met je communiceren over welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie je contact op kunt nemen als je je zorgen maakt. Wij werken hierbij conform de dataminimalisatie. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk.
  • Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om jouw informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen. Hiertoe verzorgen wij een passende beveiliging door technische en organisatorische maatregelen te nemen om de verwerking te beveiligen.
  • Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten. In gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens. Wij werken conform de wettelijke grondslag.

Het is onze missie om elke organisatie in Nederland en haar werknemers financieel vooruit te helpen en te beschermen. Door betrouwbaar en deskundig advies op een plezierige, meelevende, onafhankelijke en verfrissende wijze. Hierbij maken wij gebruik van persoonsgegevens. Wij zijn ons bewust van de gevoeligheid van de informatie waarmee wij werken. Daarom gaan wij aantoonbaar zorgvuldig en veilig om met persoonsgegevens. Wij bewaken de privacy evenals de veiligheid en het behoud van controle over je gegevens. Floreijn Groep verwerkt de (persoons)gegevens van eigen werknemers, werknemers van opdrachtgevers, werknemers opgenomen op polissen van opdracht gevende verzekeraars, ketenpartners en leveranciers. Wij doen dit vertrouwelijk en zorgvuldig, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bescherming en veiligheid van persoonsgegevens is voor Floreijn van groot belang. Daarom hebben wij maatregelen getroffen van technische en organisatorische aard. Zodoende beveiligen wij ons tegen verlies van persoonsgegevens en tegen onbevoegde verwerking daarvan.

Klanten kunnen erop rekenen dat bij Floreijn Groep privacy en veiligheid prioriteit hebben. Het bewaken van de vertrouwelijkheid van communicatie is altijd een speerpunt geweest. In het huidige digitale tijdperk voelen we ons betrokken bij alles wat met deze onderwerpen te maken heeft. Wij zijn transparant over wat we met de gegevens van onze klanten doen, en waarom. De privacyverklaring is een harde afspraak met onze klanten, waaraan wij ons houden.

Voortdurende technologische ontwikkelingen zijn van invloed op privacy en veiligheid. De ambitie van Floreijn Groep is om hierbij het belang en de wensen van de klant voorop te blijven stellen. Daar waar klanten een eigen verantwoordelijkheid hebben, helpen wij hen met producten, diensten en voorlichting. In geval van een illegale doorbraak van de beveiliging van onze systemen zullen wij alles in het werk stellen om gegevens veilig te stellen. 

Vragen, opmerkingen of meldingen inzake privacy kunt u richten aan: privacy@floreijn.nl

Versie: maart 2018

Laatste nieuws

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Pensioen Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.