floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11

Dienstenwijzer

Dienstverleningsdocumenten
Naast onze algemene voorwaarden, vindt u hieronder onze specifieke dienstverleningsdocumenten. Om de vergelijkbaarheid van financiële dienstverleners te bevorderen, gebruiken wij het model (standaard sjabloon) zoals dat vanaf juli 2013 door de AFM is vastgesteld.

Dienstenwijzer
Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Op onze dienstverlening is de Wet Financiële Toezicht van toepassing. Voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst, verstrekken wij onderstaande informatie. Wij laten u graag zien welke diensten wij leveren en hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf en belang centraal.

Onze adresgegevens
Floreijn Consultancy B.V.
Meridiaan 63
2801 DA  Gouda
Postbus 353
2800 AJ Gouda

Bereikbaarheid en openingstijden
U kunt ons op meerdere manieren bereiken:

U bent van harte welkom op ons kantoor. Op werkdagen zijn de openingstijden van 08.00 uur tot 17.30 uur. U kunt met ons een afspraak maken tijdens, maar ook buiten, onze kantoortijden.

Kamer van Koophandel
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 51404494.

Autoriteit Financiële Markten
De Wet Financiële Toezicht stelt hoge eisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, financiële betrouwbaarheid en transparantie. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is namens de wetgever belast met het toezicht op alle financiële dienstverleners in Nederland. Floreijn is geregistreerd bij de AFM onder nummer: 12016908. De AFM houdt een register bij van alle vergunninghouders. Deze is te vinden op de website van de AFM (www.afm.nl). 

Aard van de dienstverlening
Floreijn heeft een vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:
• schadeverzekeringen;
• zorgverzekeringen;
• pensioenen.

Adviesvrij
Floreijn is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichtingen hebben u te adviseren, om te kiezen voor de producten van bepaalde verzekeraars.

Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Wijze van beloning
Voor pensioenadvisering werken wij op declaratiebasis. In dat geval worden al onze werkzaamheden op uurbasis bij u in rekening gebracht tegen vooraf met u vastgestelde uurtarieven. Voor pensioenbeheer berekenen wij een vast abonnementsbedrag per jaar en een variabel bedrag per werknemer.

Voor Pensioencontroles werken wij op basis van een Performance Related Fee. Dit betekent dat wij aan de Pensioencontrole starten zonder dat er een fee door ons in rekening wordt gebracht. Pas op het moment dat wij zaken aantreffen in de uitvoering van de pensioenregeling, die een financiële bate voor de werkgever of het pensioenfonds opleveren, zal onze fee een percentage bedragen van die bate. De hoogte van het percentage (in een staffelvorm) wordt vooraf met u vastgesteld.

De kosten van onze werkzaamheden op gebied van zorg- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden gefinancierd door de verzekeraar waarmee wij u in contact brengen, tenzij wij vooraf met u een andere beloningsmethodiek zijn overeengekomen.

Welke diensten verlenen wij
Wij adviseren, controleren en muteren voor werkgevers alle zaken met betrekking tot collectieve pensioen-zorg- en arbeidsongeschiktheidsregelingen. Zowel aan de kant van de werkgever als aan die van de verzekeraars. Daarnaast begeleiden, beheren en implementeren wij processen rondom collectieve pensioenregelingen, zorgverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. U kunt hierbij denken aan.

  • Uitvoeren van een Pensioenaudit, waarin wij uw huidige collectieve pensioenregeling controleren op juridische, financiële, technische en administratieve aspecten. Indien door u gewenst kan de audit ook worden uitgevoerd op specifieke aspecten van uw pensioenregeling.
  • Adviseren over de inrichting van uw pensioenorganisatie en administratieve pensioenproces binnen uw onderneming. Daarnaast over het optimaal gebruik maken van zorg- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
  • Het beperken van risico’s voor werkgevers, op gebied van pensioen-, zorg- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
  • Het ondersteunen of uitvoeren van alle administratieve processen rondom het beheer van collectieve pensioen-, zorg- en arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Detacheren van gespecialiseerde medewerkers bij werkgevers op het gebied van het administreren van collectieve pensioenregeling en de samenwerking met uw huidige verzekeraar. En het bewaken van langdurig zieken ten behoeve van de mogelijkheden van zorgverzekeraars en de eisen van inkomensverzekeraars.

Als u een klacht heeft
Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt.

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons
Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen.

Interne klachtenregeling
Ons kantoor hanteert een interne klachtenregeling: een protocol dat stap voor stap beschrijft hoe wij een klacht in behandeling nemen. Deze regeling ligt altijd op ons kantoor ter inzage.

Externe klachtenregeling
Indien wij er samen niet uitkomen, heeft u als particuliere klant de mogelijkheid om contact op te nemen met KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Dit is een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen. U kunt zich hiervoor wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon : 0900-3552248
Mail: info@kifid.nl

Voor de behandeling van uw klacht kan KiFiD een bedrag aan kosten in rekening brengen.

Ons aansluitnummer bij het Klachteninstituut is 300.012417. Meer informatie over de taak en werkwijze van het Klachteninstituut vindt u op de website: www.kifid.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Floreijn heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, onder meldingsnummer 1609741. Hierbij zijn de volgende doelen voor verwerking geregistreerd:

  • Het verwerken en administreren van data van de (gewezen) werknemers van klanten / prospects, welke relevant zijn voor hun verzekerbare arbeidsvoorwaarden waarvoor een overeenkomst is gesloten met verzekeringsmaatschappijen en/of pensioenuitvoerders.
  • Het maken van berekeningen voor prognoses, controles en offertes.
  • Het controleren van de door de verzekeringsmaatschappijen en/of pensioenuitvoerders verwerkte gegevens, geleverde output en de in hun systemen vastgelegde data voor de werknemers en voor klanten / prospects.
  • Het adviseren en informeren van werknemers met betrekking tot de verzekerbare arbeidsvoorwaarden voor de werknemers van klanten / prospects en de keuzes die de werknemers daarbij hebben.
  • Het opvragen van offertes bij verzekeringsmaatschappijen en/of pensioenuitvoerders voor het aangaan van één of meerdere (uitvoerings)overeenkomsten voor het verzekeren van verzekerbare arbeidsvoorwaarden.

Heeft u nog vragen?
Wellicht roept deze pagina nog vragen bij u. Of u heeft behoefte aan een nadere toelichting. Neem dan gerust contact met ons op. Wij informeren u graag.

Laatste nieuws

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Juist! Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.