floreijn-slider-01

IFRS Pensioen

Floreijn Consultancy is specialist op het gebied van collectieve pensioenregeling voor de grotere ondernemingen in Nederland. Wij hebben veel ervaring in het verkrijgen van een DC kwalificatie voor een DB middelloonregeling. Of dit mogelijk is hangt af van een aantal factoren zoals o.a. het indexatiebeleid binnen de onderneming. In een intakegesprek bespreken wij de specifieke eigenschappen van de pensioenregeling. Hierna kunnen wij u direct aangeven of het voor het bedrijf haalbaar is om een DC kwalificatie te verkrijgen.

Wij maken inzichtelijk of een DC kwalificatie in het kader van IFRS mogelijk is voor bedrijven met een middelloonregeling. Voordelen van een DC kwalificatie voor een bedrijf zijn:

 • geen verschuivingen meer in de P&L door aanpassingen van aannames door uw actuaris;
 • geen jaarlijkse berekeningen meer door uw actuaris;
 • alleen de werkelijk aan uw verzekeraar te betalen premies lopen door uw P&L;
 • geen schommelingen meer in het eigen vermogen als gevolg van de pensioenregeling.

Floreijn biedt u hiermee:

Financiële stabiliteit

 • alleen de werkelijk te betalen premies lopen door uw P&L;
 • pensioenregeling heeft geen effect meer op het Eigen Vermogen.

Gemak

 • geen verschuivingen meer in P&L door aanpassingen van aannames door uw actuaris of veranderende rentestanden;
 • geen hoge rekeningen voor de actuaris meer.

Voor wie?
Iedere onderneming die haar jaarrekening opmaakt conform de verslagleggingsregels van IFRS, met een DB kwalificatie op hun middelloonregeling.

Accountskantoren
Veel accountskantoren maken gebruik van onze kennis en ervaringen. In opdracht van hun klant huren zij ons in om te adviseren rondom pensioen en IFRS. Ben je werkzaam voor een accountskantoor en heb je behoefte aan een sterke samenwerkingspartner die jouw klant verder helpt?

Neem contact met ons op voor meer informatie of een afspraak.

 • Meer over IFRS

  Ander tempo bij DB regelingen
  Voor ondernemingen die rapporteren conform IFRS verslagleggingregels is bij DB regelingen een ander tempo inzake het nemen van lasten aan de orde dan bij DC regelingen. Dat andere tempo wordt bepaald door de feitelijke lasten, oftewel de uiteindelijke pensioenuitkeringen, naar evenredigheid van diensttijd toe te rekenen. Voor de bepaling van die pensioenuitkeringen vindt een inschatting plaats van alle toekomstige ontwikkelingen. Deze inschatting is op basis van de financieel economische realiteit op het moment van verslaglegging. Voorbeelden van toekomstige ontwikkelingen zijn salaris- en franchiseverhogingen, indexaties en uitdiensttreding.

  Het gaat om toekomstige pensioenuitkeringen en daarom wordt voor de intrest aansluiting gezocht bij de financieringsomgeving van de onderneming. De te hanteren rente wordt afgeleid van het rendement op hoogwaardige bedrijfsobligaties. Dit leidt tot een pensioenlast die hoger of lager kan zijn dan de verschuldigde premie die volgens de geldende vorm van financiering van toepassing is. Jaarlijks worden er door de actuaris hiervoor diverse berekeningen gemaakt die een directe invloed hebben op de P&L.

  Verplichting gelimiteerd
  Er zijn regelingen mogelijk waarbij de verplichting van de werkgever is gelimiteerd tot het voldoen van de overeengekomen premie. Er vloeien dan geen toekomstige lasten of baten voortuit de betalingsverplichting van dat jaar. De verschuldigde premie wordt opgenomen als last in de P&L. Verder vormt zich dan een balansvoorziening voor de op de balansdatum verschuldigde maar nog niet betaalde premie.

  In het algemeen geldt dit voor een regeling volgens het beschikbaar premieprincipe (Defined Contribution Plan). Maar ook een middelloonregeling kan - als het werkgeversrisico op toekomstige baten / lasten is geëlimineerd - als Defined Contribution worden gekwalificeerd.

  Tegengesteld belang
  Veel CFO’s zijn niet op de hoogte van de mogelijkheden een DC kwalificatie te verkrijgen voor hun DB middelloonregeling. Dit heeft deels te maken met het feit dat het actuarieel bureau die de jaarlijkse berekening voor IFRS maakt ook de adviseur is op de pensioenregeling zelf. Hiermee is er dus feitelijk sprake van een tegengesteld belang voor deze bureau’s. Bij de verzekeraars waar de pensioenregeling is afgesloten, ontbreekt het vaak aan de kennis om dit soort zaken met je te bespreken.

 • 03-01-2019

  Wat gaat u doen met uw WGA risico per 1-1-2020?

  Binnen de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) hebben de afgelopen jaren de veranderingen elkaar in een rap tempo opgevolgd. Vanaf 1 januari 2014 betaalt u een extra premie voor de WGA-Flex via de gedifferentieerde premie. En per 1 januari 2017 is het risico van WGA-Vast en WGA-Flex samengevoegd. Dit houdt in dat u voor beide onderdelen eigen risicodrager bent of verzekerd bent bij het UWV. De meeste werkgevers hebben een nieuw 3-jarig contract gesloten met een verzekeraar / uitvoerder als ze eigenrisicodrager zijn gebleven of geworden. Per 1-1-2020 staat u dus weer voor de keuze om eigen risicodrager te worden.

 • 02-01-2019

  Consolidatie pensioensector zet onverminderd door

  De daling van het aantal pensioenfondsen zet gestaag door. Het aantal fondsen is van ruim 1000 in 1998 verminderd naar 240 nu. Bij het kiezen van een overnemende pensioenuitvoerder moet een liquiderend fonds goed rekening houden met de aanleiding van de liquidatie.

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Juist! Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.