m-p-linkedin
10-03-2015

Werkingssfeer: verplicht pensioen

Werkingssfeer Bedrijfstakpensioenfonds (Bpf)
Enige jaren geleden deed de AFM een steekproef onder werkgevers met een (verzekerde) pensioenregeling. Op basis daarvan concludeerde de AFM dat mogelijk veel ondernemingen met een verzekerde pensioenregeling ten onrechte niet aangesloten bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds. Uit onderzoek blijkt dat de Bpf-toetsing vaak onvolledig is en op basis van verkeerde aannames plaatsvindt. Dit heeft enorme financiële risico’s voor de onderneming tot gevolg.

Verplicht pensioen
In Nederland zijn circa 1.000 cao’s van toepassing: ongeveer 200 bedrijfstak-cao’s en zo’n 800 ondernemings-cao’s. Door de toepasselijkheid van een bedrijfstak cao en/of bedrijfstakpensioenfonds kan de keuzevrijheid ten aanzien van de inrichting van arbeidsvoorwaarden, en met name die van pensioen van een individuele werkgever, aanzienlijk worden beperkt. Aan de verplichte deelname in het pensioenfonds kan de werkgever zich niet (zomaar) onttrekken.

Financieel risico
Bij de parlementaire behandeling van de Pensioenwet is vastgelegd dat het adagium ‘geen premie, wel pensioen’ van toepassing is op verplichte bedrijfstakpensioenfondsen. Een werknemer die al jaren werkzaam is bij een bedrijf kan zijn pensioen levenslang opeisen, als het bedrijf ten onrechte niet is aangesloten bij een verplicht Bpf. Zonder dat er dus premie is betaald. Dat geldt ook voor zijn nabestaanden.
Het pensioenfonds zal in dat geval de schade verhalen op de werkgever. En bovendien alsnog, met terugwerkende kracht, aansluiting en premieafdracht vorderen voor alle andere werknemers. Afhankelijk van eventuele terugwerkende kracht van de aansluiting bij het pensioenfonds, gaat dat al snel om 100% van de loonsom.

Grondig onderzoek
Werkingssfeer onderzoeken vraagt om grote expertise. In iedere cao is een bepaling opgenomen over de werkingssfeer van die cao. Daarin staat beschreven op welke onderneming(en) en op welke werknemers de cao van toepassing is. Deze werkingssfeerbepalingen grenzen vaak aan het onleesbare. Dit komt doordat de werkingssfeerbepaling aan de ene kant zo specifiek mogelijk moet zijn, anderzijds proberen de sociale partners om zo veel mogelijk werkgevers binnen de sector te laten vallen. Dit om oneerlijke concurrentie tegen te gaan en de solidariteit binnen de bedrijfstak te waarborgen.
Gezien de grote (financiële) risico’s is het van belang grondig onderzoek te laten doen. Veel reguliere adviseurs die adviseren over pensioen, voeren dit Bpf-onderzoek niet altijd zo breed en diepgaand uit als nodig is. De bedrijfswebsite, KvK-inschrijvingen en brochures, die nu vaak worden gecontroleerd, zijn vaak niet actueel en afdoende. Zo voeren bedrijven soms werkzaamheden uit die niet expliciet worden benoemd. Bijvoorbeeld: als een bedrijf 30 onderhoudsmonteurs in dienst heeft, hoeft niet automatisch de metaal-cao (Metalektro) worden toegepast. Dat vergt wel goed onderzoek en onderbouwde conclusies.

Accountantscontrole
Ook bij de accountantscontrole van de jaarrekening gaat het in de praktijk mis. Door ondertekening verklaart de accountant dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie van de onderneming. De vraag is of dat klopt wanneer de accountant niet heeft gecontroleerd of de onderneming onder een verplicht gesteld Bpf valt. Het antwoord is zonder meer ‘nee’. Want zoals gezegd kan een Bpf met terugwerkende kracht alle verschuldigde premies opeisen. Dit effect hoor je te zien in de jaarrekening. Net als voor pensioenadviseurs is een werkingssfeeronderzoek dan ook een must voor elke accountant. Bij de controle van de jaarcijfers, maar zeker ook bij het boekenonderzoek (due diligence) bij fusies en overnames.

Neem contact op met Floreijn als u te maken krijgt met werkingssfeer. Wij helpen u graag!

Ook interessant

  • 08-10-2019

    Söderberg & Partners verwerft aanmerkelijk belang in RIVEZ

    Söderberg & Partners heeft een aanmerkelijk belang genomen in RIVEZ Assurantiën & Risicobeheer. Het Zweedse bedrijf zet hiermee haar strategische expansie in Nederland voort.

  • 09-07-2019

    Floreijn lanceert Flow

    Floreijn introduceert Flow, als toevoeging op de huidige marktvergelijking van pensioenuitvoering. Naast de harde factoren van geoffreerde premie, dekking, voorwaarden maakt Flow de zachtere kant van pensioenuitvoering zichtbaar.

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Pensioen Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.