m-p-linkedin
25-09-2017

Prinsjesdag 2018 en Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ondanks dat het kabinet demissionair is heeft het ministerie van SZW natuurlijk wel beleidsprioriteiten en -wijzigingen. Een overzicht van wijzigingen die voor HR van belang zijn.

Minimumloon
Het wettelijk minimumloon gaat omhoog. Vanaf 1 juli 2017 hebben werknemers vanaf 22 jaar recht op het volledige wettelijk minimumloon. Twee jaar later, vanaf 1 juli 2019 krijgen medewerkers vanaf 21 jaar recht op het wettelijk minimumloon. Ook wordt het jeugd LIV geïntroduceerd.

WML OVO
Op 1 januari 2018 treedt de van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht in werking. Deze wet regelt dat mensen die werken in een situatie die feitelijk en maatschappelijk overeenkomt met een dienstbetrekking (overeenkomst van opdracht) tenminste conform het minimumloon worden betaald.

Preventie beroepsziekten
In 2018 start een vierjarig programma gericht op de preventie van beroepsziekten. Door middel van een campagne, interventies en de inzet op kennis en innovatie wil het kabinet de bewustwording en aanpak van de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen versterken. Ook wordt ingezet op de vroegtijdige signalering van gezondheidsklachten. De afwikkeling van schadeclaims bij beroepsziekten wordt verbeterd door de ontwikkeling van een zelfbindende gedragscode. Verder moeten de arbeidsgerelateerde zorg en de curatieve zorg intensiever gaan samenwerken om tot een effectieve aanpak van arbeidsgerelateerde aandoeningen te komen.

Participatiewet
De overheid zelf voldoet niet aan de doelstellingen zoals die voortvloeien uit de participatiewet. De overheid had 6.500 banen voor arbeidsbeperkten moeten realiseren, maar komt niet aan dit aantal. Het kabinet gaat daarom over tot activering van de quotumregeling. Echter, om overheidswerkgevers de kans te geven een inhaalslag te realiseren is besloten de daadwerkelijke heffing een jaar uit te stellen.

In de begroting 2018 is verwerkt dat de no-riskpolis voor de doelgroep banenafspraak en beschut werk vanaf 2021 structureel is. Dit moet de aarzeling wegnemen bij werkgevers om duurzame dienstverbanden aan te gaan.

Kinderopvang
Goede kinderopvang is belangrijk voor de arbeidsparticipatie. Om de kwaliteit van de kinderopvang te borgen en de verschillen in de kwaliteitseisen van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang te verkleinen treden per 2018 de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang in werking. Daarnaast wordt in 2018 het personenregister ingevoerd waarin alle personen die een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben voor hun rol in de kinderopvang zich moeten inschrijven. Naast vaste medewerkers worden nu ook tijdelijke medewerkers gescreend.

Compensatieregeling loonkosten bij ziekte
De doelgroep van de compensatieregeling loonkosten bij ziekte van oudere en voormalig langdurig werklozen (no-riskpolis voor ouderen) wordt op 1 januari 2018 tijdelijk uitgebreid. De regeling wordt toegankelijk voor mensen die zijn geboren voor 1 januari 1962 en in 2018 of 2019 vanuit de WW als werknemer gaan werken. Voor deze mensen kan de werkgever een Ziektewet-uitkering van het UWV krijgen als ze ziek worden.

Wet Ziekteverzekering BES
De Wet Ziekteverzekering BES zal worden aangepast. Op dit moment wordt bij opname van zwangerschaps- en bevallingsverlof 80% van de loonkosten vergoed vanuit de Wet ziekteverzekering BES (loondervingsvergoeding). De resterende 20% komt voor rekening van de werkgever. Het streven is om per 1 januari 2018 de loondervingsvergoeding gedurende het wettelijk zwangerschaps- en bevallingsverlof om te zetten naar een (gemaximeerde) 100 procent vergoeding.

Meerlingverlof
Sinds 1 april 2016 kunnen vrouwen die zwanger zijn van een meerling 4 weken eerder met zwangerschapsverlof gaan. Inclusief het bevallingsverlof komt de totale verlofperiode dan uit op 20 weken. Wegens een omissie in de regelgeving duurt het verlof in de praktijk echter doorgaans minder dan 20 weken, maar wel tenminste 16 weken. Met de Verzamelwet SZW 2018 wordt dit hersteld en genieten vrouwen die zwanger zijn van een meerling daadwerkelijk 20 weken verlof rond de geboorte. Vanaf 1 april 2018 treedt de gewijzigde wetgeving in werking.

Stijging premies werkloosheidsfonds en arbeidsongeschiktheidsfonds
In 2018 stijgen de premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) en het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). De premie voor het AWf stijgt van 2,64 naar 2,95 procent. De hoogte van de AWf-premie is nog onder voorbehoud van vaststelling van de sectorfondspremies. Als het UWV voor 2018 een andere (gemiddelde) sectorfondspremie vaststelt dan nu wordt verwacht, dan kan de AWf-werkgeverspremie worden aangepast, zodat het effect op de lasten neutraal is.
De premie voor het Aof stijgt van 6,16 naar 6,26 procent. De definitieve vaststelling van deze premie vindt in oktober plaats.

Ook interessant

  • 08-10-2019

    Söderberg & Partners verwerft aanmerkelijk belang in RIVEZ

    Söderberg & Partners heeft een aanmerkelijk belang genomen in RIVEZ Assurantiën & Risicobeheer. Het Zweedse bedrijf zet hiermee haar strategische expansie in Nederland voort.

  • 09-07-2019

    Floreijn lanceert Flow

    Floreijn introduceert Flow, als toevoeging op de huidige marktvergelijking van pensioenuitvoering. Naast de harde factoren van geoffreerde premie, dekking, voorwaarden maakt Flow de zachtere kant van pensioenuitvoering zichtbaar.

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Pensioen Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.