m-p-linkedin
16-09-2015

Grootste uitgavenposten van Rijksbegroting zijn zorg en sociale zekerheid

De grootste uitgavenposten van de Rijksbegroting zijn ook in 2016 de zorg en sociale zekerheid. Samen zijn deze twee categorieën goed voor 153 miljard euro. Dit is 58% van alle uitgaven van het Rijk. Het kabinet financiert hiermee onder andere alle uitgaven aan ziekenhuizen, langdurige zorg, WW-uitkeringen en de AOW.

Werkgelegenheid
De werkloosheid daalt maar is nog steeds te hoog. Het werkloosheidspercentage neemt naar verwachting af naar 6,7 in 2016. Dat komt neer op circa 600.000 werklozen. Het aantal banen neemt weliswaar toe, maar veel mensen kunnen nog geen werk vinden. Met de voorgenomen veranderingen in het belastingstelsel wil de regering een impuls geven aan banengroei en de koopkracht van mensen. Een lagere inkomstenbelasting stimuleert de consumptie en daarmee de werkgelegenheid.
Het kabinet introduceert een tegemoetkoming van circa 500 miljoen voor werkgevers die de mensen aannemen met een loon tussen 100% en 120% van het minimumloon; het zogenaamde lage-inkomens-voordeel (LIV). Deze tegemoetkoming per 2017 verlaagt de loonkosten, waardoor de kansen op werk toenemen zonder de inkomenspositie van deze mensen aan te tasten. 
De prioriteit van het kabinet ligt bij verder economisch herstel en banengroei. Het kabinet kiest ervoor om de werkzoekenden gericht extra te ondersteunen en de arbeidskorting opnieuw voor iedereen te verhogen. Het is de ambitie van het kabinet om 100.000 banen extra mogelijk te maken, door de lasten op arbeid met 5 miljard euro te verlagen. 
De koopkracht van werkenden neemt in 2016 toe. Werkenden gaan er gemiddeld 2,6% op vooruit, dat is gemiddeld € 750 netto per jaar. Door de bezuiniging op de huurtoeslag uit te stellen, de verhoging van de zorgtoeslag te verlengen en de ouderenkorting en het kindgebonden budget te intensiveren gaan ook mensen met een uitkering en gepensioneerden er gemiddeld iets op vooruit (0,2%).

Zorgpremie
De nominale premie voor de Zorgverzekeringswet en de inkomensafhankelijke bijdrage stijgen minder dan waar in de Miljoenenota 2015 vanuit is gegaan. De zorgpremie stijgt met circa € 7 per maand; de zorgtoeslag met circa € 67 per jaar. Het eigen risico wordt door automatische indexering € 385.

Wijkverpleging
Wijkverpleging en een deel van de langdurige geestelijke gezondheidszorg vallen per 2015 onder de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars. De rechten van de meest kwetsbare mensen zijn sinds 1 januari 2015 verankerd in de Wet langdurige zorg en Jeugdwet. Het resultaat is dat zorg dicht bij de patiënt kan worden georganiseerd, mensen langer thuis kunnen blijven wonen en er ruimte is om te experimenteren.

Wettelijk minimum loon
Het wettelijke minimum loon is opgesteld in een tijd dat de 40-urige werkweek voor veel werknemers standaard was. De arbeidsmarkt is ondertussen sterk veranderd. Deze huidige vormgeving van minimum loon sluit niet langer aan op de praktijk en bemoeilijkt bovendien de handhaving. Dit najaar stuurt het kabinet een verkennende notitie over het Wettelijk minimum loon naar de Tweede Kamer. Het wettelijk minimumloon stijgt in 2016 met 1,71%.

Kindgebonden budget
Dit is een bijdrage (naast de kinderbijslag) in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Hoe hoog de toeslag is, hangt onder meer af van het inkomen van de belastingplichtige, het aantal kinderen en hun leeftijd. Als het gezinsinkomen hoger is dan € 19.464 (bedrag 2015) wordt het kindgebonden budget geleidelijk minder. In 2016 worden de bedragen in het kindgebonden budget vanaf het tweede kind verhoogd. Het bedrag voor het tweede kind gaat met € 33 omhoog, het bedrag voor het derde kind met € 100 en de bedragen vanaf het vierde kind met € 177. Dat moet de koopkracht van gezinnen verbeteren.

Zorg in verpleeghuizen
Iedereen wil gezond en zelfstandig oud worden. Als dat op enig moment niet meer kan, willen mensen kunnen rekenen op goede ondersteuning en zorg voor een waardige oude dag. Er komt structureel 210 miljoen euro beschikbaar om de zorg in de verpleeghuizen te verbeteren. De verpleeghuizen krijgen de middelen om de kwaliteit te verbeteren. Daarnaast wordt er ruimte gemaakt om meer tijd te kunnen geven aan persoonlijke aandacht en dagactiviteiten.

Toekomstfonds
Een deel van het midden-en kleinbedrijf heeft een kwetsbare financiële positie en kan moeilijk aan krediet komen. Er is 155 miljoen euro extra om de kredietmogelijkheden voor het MKB uit te breiden. Een deel van dat geld komt uit het Toekomstfonds. Dat wordt ingesteld om te investeren in innovatie en tegelijkertijd vermogen te behouden voor de toekomst. Het startkapitaal is 200 miljoen euro.

Kinderopvangtoeslag omhoog
De afgelopen jaren werd er nog fors bezuinigd op de kinderopvang. Ouders krijgen volgend jaar meer kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag wordt met 0,3 miljard euro verhoogd om de arbeidsparticipatie van werkende ouders met jonge kinderen te bevorderen.

Peuteropvang en kraamverlof
Het kabinet investeert in de mogelijkheid dat alle peuters in Nederland enkele uren per week naar de kinderopvang kunnen. Gemeenten krijgen meer ruimte om de mogelijkheid van opvang aan te bieden. Dit voorschoolse aanbod zorgt voor een gelijkere startpositie op de basisschool. 
Het kraamverlof voor partners wordt uitgebreid van 2 naar 5 dagen. Dit zorgt voor betrokkenheid van beide ouders in de eerste dagen na de geboorte van hun kind. Voor deze prioriteiten is in totaal 135 miljoen euro structureel beschikbaar.

Studievoorschot
De basisbeurs is per september 2015 vervangen door de mogelijkheid te lenen tegen sociale voorwaarden (het studievoorschot). Voor studenten van wie de ouders minder dan modaal verdienen, wordt de aanvullende beurs verhoogd. Met het studievoorschot komt een bedrag vrij dat oploopt tot maximaal 1 miljard euro. Dit bedrag investeert het kabinet in de kwaliteit van hoger onderwijs.

Toekomstbestendig pensioenstelsel
Staatssecretaris Klijnsma publiceerde op 6 juli de hoofdlijnen van een toekomstbestendig pensioenstelsel. Het kabinet geeft de volgende richtinggevende hoofdlijnen voor een toekomstbestendig pensioenstelsel:

 • Een toereikend aanvullend pensioen voor alle werkenden door een gedifferentieerde aanpak;
 • Overgang naar een actuarieel correcte systematiek van pensioenopbouw;
 • Een transparanter en eenvoudiger pensioen:
 • Meer ruimte voor maatwerk en keuzemogelijkheden.

In het stelsel zoals het kabinet dat voor zich ziet, krijgen deelnemers meer dan nu een eigen pensioenvermogen. Het kabinet streeft ernaar om de doorsneepremie vanaf 2020 gefaseerd af te schaffen en de overstap te maken naar een actuarieel correcte methodiek van pensioenopbouw. De komende vijf jaar zal het nieuwe pensioenstelsel meer vorm gaan krijgen. Daarvoor moet nog veel onderzocht worden.

Ook interessant

 • 08-10-2019

  Söderberg & Partners verwerft aanmerkelijk belang in RIVEZ

  Söderberg & Partners heeft een aanmerkelijk belang genomen in RIVEZ Assurantiën & Risicobeheer. Het Zweedse bedrijf zet hiermee haar strategische expansie in Nederland voort.

 • 09-07-2019

  Floreijn lanceert Flow

  Floreijn introduceert Flow, als toevoeging op de huidige marktvergelijking van pensioenuitvoering. Naast de harde factoren van geoffreerde premie, dekking, voorwaarden maakt Flow de zachtere kant van pensioenuitvoering zichtbaar.

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Pensioen Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.