floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
11-10-2017

Beloftevol regeerakkoord, uitwerking bepalend

De verzekeringssector wil zich de komende vier jaar inzetten voor werkbare hervorming van het pensioenstelsel en de arbeidsmarkt. Overleg met kabinet en maatschappelijke organisaties over de nadere uitwerking van de kabinetsvoornemens is van groot belang. Verzekeraars leveren graag een verdere bijdrage aan het veiligheidsbeleid en innovatie, bijvoorbeeld als het gaat om de ontwikkeling ten aanzien van de zelfrijdende auto.

Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een eerste reactie op het vandaag gepresenteerde regeerakkoord Rutte III. Het regeerprogramma zet stappen in de goede richting, maar bij diverse voorstellen moet goed gekeken worden naar de complexiteit en of de gewenste doelen wel gehaald worden. De verzekeringssector heeft vooral oog voor de volgende onderwerpen:

Arbeidsmarkt
Het kabinet wil kleine werkgevers tegemoet komen en het aannemen van nieuw personeel bevorderen door het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte te collectiviseren. Deze maatregel leidt echter naar verwachting tot minder effectieve re-integratie (doordat er een knip komt in verantwoordelijkheden tussen het eerste en het tweede jaar) en daarmee tot hoger verzuim en dus uiteindelijk ook juist tot hogere lasten voor kleine werkgevers. Dit voorstel moet daarom goed getoetst worden op uitvoerbaarheid. Het Verbond denkt graag mee over alternatieven die kleine werkgevers ontlasten zonder dat maatschappelijk ongewenste schade optreedt. De sector neemt de kabinetsuitnodiging graag aan om in gesprek te gaan over de verzekeringsgraad van zzp’ers inzake arbeidsongeschiktheid.

Pensioenstelsel
Het is bijzonder goed nieuws voor de pensioenen van alle Nederlanders dat het kabinet het besluit heeft genomen tot afschaffen van de doorsneepremie. Wel vereist de uitwerking van deze plannen, samen met sociale partners, nog de nodige aandacht. Waarbij vooral de complexiteit van collectieve buffers goed moet worden afgewogen tegen de geringe voordelen ervan die bovendien ook op andere manieren te behalen zijn.

Belastingen
Op dit punt heeft het kabinet ambitieuze voorstellen waarbij het stelsel wordt vereenvoudigd, de lasten op arbeid verlaagd, de belastingdruk op milieuvervuiling verhoogd en tarieven voor het bedrijfsleven concurrerend gemaakt. De verzekeringssector hecht er aan zijn rol als belangrijke financier van economische bedrijvigheid en ten aanzien van individuele vermogensopbouw te blijven spelen. Fiscale maatregelen, zoals het beperken van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting, hebben echter rechtstreekse impact op de solvabiliteit en het aan te houden kapitaal door verzekeraars. Ten aanzien van de afbouw van de hypotheekrenteaftrek waarschuwen verzekeraars voor de effecten op individuele huishoudens en de woningmarkt van al te snelle afbouw van deze aftrek.

Veiligheid
In het regeerakkoord wordt terecht veel aandacht besteed aan het belang van een veilige samenleving – onder meer door extra geld vrij te maken voor agenten en cyberveiligheid. Het Verbond is verheugd dat het kabinet de handschoen oppakt om samen met het Verbond en andere (branche)organisaties maatregelen uit het eerder uitgebrachte Verkeersveiligheidsmanifest te realiseren. Het is goed dat het kabinet mensen tegemoet komt door de eigen bijdrage WMO en Wlz te vereenvoudigen, maar deze aanpassing kan nadelige effecten hebben op het goed regelen van letselschade-uitkeringen.

Bron: Verbond van Verzekeraars

Ook interessant

  • 09-07-2019

    Floreijn lanceert Flow

    Floreijn introduceert Flow, als toevoeging op de huidige marktvergelijking van pensioenuitvoering. Naast de harde factoren van geoffreerde premie, dekking, voorwaarden maakt Flow de zachtere kant van pensioenuitvoering zichtbaar.

  • 09-05-2019

    WGA instroom: controleer uw gegevens

    Half mei ontvangt u van het UWV de brief met WGA-instroomcijfers van 2018. In deze brief vindt u het landelijke instroomcijfer en het instroomcijfer van de sector waarin uw organisatie is ingedeeld.

Onze diensten & oplossingen:

Pensioen controle

Wij bieden volledige narekening en controle van pensioenafspraken. Op basis van Performance Related Fee.

Pensioen consultancy

Ons advies kenmerkt zich door complexe materie eenvoudig en begrijpelijk te maken. 

Pensioen beheer

U kunt pensioenbeheer volledig aan ons uit besteden. Of gebruik maken van onze dienst als “4 ogen principe”.

Pensioen Communicatie

Wij helpen werkgevers bij het bieden van persoonlijk financieel totaalinzicht aan werknemers.

 

 

Zorg & Arbeids-ongeschiktheid

Wij realiseren inkoop-voordelen, effectiever claimbehandeling en re-integratie.