floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
23-09-2015

Wat gaat u doen met de wijzigingen WGA ERD per 1-1-2016 en 1-1-2017

Fijn dat u op ons nieuwsartikel uit september 2015 terecht bent gekomen. Lees op deze pagina de laatste stand van zaken over de WGA.

Nieuwsartikel: wat gaat u doen met de wijzigingen WGA ERD per 1-1-2016 en 1-1-2017

Binnen de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) volgen de veranderingen elkaar in een rap tempo op en veranderen per 1 januari 2017 de spelregels voor WGA Eigenrisicodragerschap opnieuw.

Stabiel WIA stelsel
Het doel hiervan is, uiteindelijk een stabiel WIA stelsel te realiseren voor de lange termijn, waarbij de focus op preventie en re-integratie komt te liggen. En waarmee een kostenbesparing wordt gerealiseerd, doordat mensen eerder kunnen terugkeren in het arbeidsproces. De overheid heeft besloten veranderingen door te voeren in de groep werknemers (vast of flex) die, als ze arbeidsongeschikt worden, voor rekening van de werkgever komen.

Eerste wijzigingen
Als werkgever heeft u de eerste stappen van deze wijziging al gemerkt. Vanaf 1 januari 2014 betaalt u een extra premie voor de WGA-Flex via de gedifferentieerde premie.  In 2015 en 2016 blijft het UWV de regeling voor WGA-Flex uitvoeren. Per 1 januari 2017 treedt de volgende stap in werking en wordt het risico van WGA-Vast en WGA-Flex aan elkaar gekoppeld. Dit houdt in dat u voor beide onderdelen eigen risicodrager wordt, blijft of teruggaat naar het UWV.

Voorgenomen wetswijzigingen
Deze zomer heeft de Minister van SZW een brief gestuurd met een toelichting op de voorgenomen wetswijziging. De wijzigingen gelden voor werkgevers die vanaf 1 januari 2017 terugkeren naar het UWV of Eigenrisicodrager worden en komen op het volgende neer:

  • De premie voor grote werkgevers die na een periode van Eigenrisicodragerschap terugkeren naar het UWV, wordt gebaseerd op alle historische lasten. De gedifferentieerde premie wordt gebaseerd op de werkelijke WGA instroom zowel tijdens de periode dat de werkgever verzekerd was bij een verzekeraar als bij het UWV. Dit betekent dat u niet langer meer automatisch de minimumpremie krijgt toegerekend bij terugkeer naar het UWV.
  • Grote werkgevers kunnen vanaf deze datum eigenrisicodrager worden en de staartlasten (alle bestaande WGA uitkeringen en medewerkers die ziek zijn) achter laten bij het UWV. Hiervoor hoeft dan ook geen extra financiering meer geregeld te worden bij de private verzekeraar.

De regeling voor de tussenliggende periode (1 januari 2016 tot 1 januari 2017) is als volgt:

  • Werkgevers die terugkeren naar het UWV voor 1 januari 2017 betalen een gedifferentieerde premie op basis van de huidige premiesystematiek (dus in veel gevallen de minimumpremie). Vanaf 1 januari 2017 betalen ze de nieuwe gedifferentieerde premie op basis van hun eigen historische schadelast.
  • Werkgevers die Eigenrisicodrager worden in 2016 zullen tot 1 januari 2017 zelf de WGA lasten moeten betalen en vanaf 1 januari 2017 komen deze voor rekening van het UWV.

Terugkeren
Daarnaast is de Minister voornemens te regelen dat werkgevers in alle gevallen ten minste 3 jaar bij het UWV verzekerd moeten zijn, alvorens zij toestemming kunnen krijgen om weer Eigenrisicodrager te kunnen worden. Dit betekent dat werkgevers die per 1 januari 2016 terugkeren naar het UWV pas per 1 januari 2019 opnieuw eigenrisicodrager kunnen worden. Zoals hierboven beschreven betalen deze werkgevers vanaf 1 januari 2017 nog minimaal twee jaar de gedifferentieerde premie op basis van hun eigen historische schadelast volgens de nieuwe premiesystematiek.

Hoe kunt u een weloverwogen keuze maken?
WGA Eigenrisicodragerschap is een lastige materie. En daarmee is het soms voor u als werkgever lastig om gevolgen en effecten,  zeker voor de lange termijn, te overzien. Iedere verandering in de WIA-wetgeving (hoe klein ook), heeft invloed op eerder gemaakte keuzes m.b.t. het Eigenrisicodragerschap voor de WGA. Wij volgen de ontwikkelingen op dit gebied voor u op de voet, zodat wij u tijdig kunnen adviseren over de keuze tussen het UWV en het WGA Eigenrisicodragerschap per 1 januari 2017.

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration