floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
01-07-2015

Veranderingen Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015

De Wet Werk en Zekerheid is bedoeld om het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken. Daarnaast om de rechtspositie van flexwerkers te versterken. En bedoeld om meer mensen vanuit de WW aan het werk te krijgen.

Ontslagrecht
Ongeacht de reden voor het ontslag kon u een keuze maken tussen twee “ontslagroutes”: via UWV of via de kantonrechter. Hoger beroep en cassatie tegen een uitspraak van de rechter was niet mogelijk. Dit is per 1 juli 2015 verandert. De UWV-route is van toepassing bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of ontslag na twee jaar ziekte. Voor alle andere redenen voor ontslag start u een procedure via de kantonrechter. De beslissing van het UWV kunt u ook aan de kantonrechter voorleggen. Tegen uitspraken van de kantonrechter kunt u vervolgens hoger beroep en cassatie instellen.

Transitievergoeding
De ontslagvergoeding is vervallen. Hiervoor in de plaats is de transitievergoeding. Een werknemer met een dienstverband van minimaal twee jaar heeft recht op deze vergoeding bij onvrijwillig ontslag of niet-verlenging van de arbeidsovereenkomst. Het doel van de transitievergoeding is enerzijds een compensatie voor ontslag, anderzijds ter bevordering van transitie van werk naar werk. De vergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris voor de eerste tien dienstjaren en een half maandsalaris voor de jaren daarna met een maximum van € 75.000,- bruto (of een jaarsalaris als dat meer bedraagt). Deze vergoeding is ook verschuldigd als een werknemer na 2 jaar ziekte uit dienst gaat.

Ketenregeling
Binnen de oude ketenregeling was de regel bij tijdelijke contracten die elkaar binnen 3 maanden opvolgen, er bij het vierde contract of na 3 jaar, een contract voor onbepaalde tijd ontstond. De nieuwe ketenregeling geldt voor contracten die op of na 1 juli 2015 worden aangegaan of verlengd. Hierbij kunnen nog steeds maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd worden aangegaan. Maar de termijn van 3 jaar wordt beperkt naar 24 maanden. Oftewel: binnen maximaal 2 jaar kunnen er maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd worden gesloten. Bij een onderbreking van langer dan 6 maanden, begint de keten opnieuw. Die onderbreking was voorheen langer dan 3 maanden. Er zijn enkele afwijkingen mogelijk, bijvoorbeeld door een CAO.

Scholingsplicht
Per 1 juli 2015 is er een verplichting voor scholing van werknemers. U zult een werknemer in staat moeten stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie. Dit geldt ook als zijn functie komt te vervallen of als hij niet meer in staat is zijn functie te vervullen. Een werknemer kan niet wegens disfunctioneren worden ontslagen als de ongeschiktheid het gevolg is van het niet naleven van de scholingsplicht.

Gedetailleerde informatie vindt u in het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration