floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
07-10-2013

Modernisering Ziektewet: Communicatie vanuit het UWV

Onze NieuwsFlits 12-02 van oktober 2012 ging over de ‘Modernisering Ziektewet’. Deze wet is sinds 1 januari 2013 van kracht. In de wet worden de arbeidsongeschiktheidslasten van werknemers met een tijdelijk dienstverband neergelegd bij werkgevers. Dat leidt soms tot forse extra lasten. Binnenkort worden werkgevers geïnformeerd door het UWV over die lasten. Dat is het moment om in actie te komen.

De wet Modernisering Ziektewet, voluit Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters  (BeZaVa), heeft vanaf 2014 directe financiële gevolgen. Ieder werkgever krijgt er met ingang van 1 januari 2014 twee nieuwe gedifferentieerde premies bij: 
- Ziektewetpremie  (gedifferentieerd)
- WGA-flexpremie voor ‘vangnetters’ (gedifferentieerd)

Gedifferentieerd betekent in de praktijk ‘de vervuiler betaald’. De wet heeft behalve financiële gevolgen wellicht ook gevolgen voor het verzuimbeleid. Ook flexwerkers zullen actief gevolgd en begeleid moeten worden.

Eigen Risico dragen
Werkgevers kunnen al in 2013 kiezen of zij (ook) hiervoor eigen risicodrager willen worden. Voor een goede beslissing is de juiste informatie natuurlijk van belang. Het UWV zal de komende periode werkgevers informeren over de toe te rekenen Ziektewetlasten. Zij berekent de gedifferentieerde premie voor het jaar 2014 op basis van de gegevens over het jaar 2012.

Het gaat dan om Ziektewet- en WGA-uitkeringen die in het jaar 2012 zijn toegekend. In tegenstelling tot werknemers met een vast dienstverband, stuurde het UWV de toekenningsbeslissing voor flexwerkers niet toe. Deze informatie is van belang voor het nemen van de juiste beslissing. Het UWV start deze maand  met het informeren over de toe te rekenen Ziektewetlasten:

Type werkgever

Hoogte loonsom

Start informatie UWV

Grote werkgever

Meer dan € 3 miljoen

medio april 2013

Middelgrote  werkgever

Tussen € 300.000 en € 3 miljoen

begin mei 2013

Kleine werkgever

Minder dan € 300.000

eind mei 2013

Vanaf medio juli 2013 zullen werkgevers worden geïnformeerd over de toe te rekenen WGA-Flex lasten.

Actie
Iedere werkgever ontvangt van het UWV een overzicht met de (ex)medewerkers waarvan de schadelast is ontstaan in 2012. Zodra deze informatie is ontvangen adviseren wij deze goed te controleren! Er worden namelijk regelmatig fouten gemaakt door het UWV bij de toerekening van WGA lasten van vaste medewerkers. Naar verwachting zal dat met de informatie over de Ziektewetlasten en WGA-Flex lasten niet anders zijn.

Daarna moet actie worden ondernomen.
Graag ontvangen wij een kopie van de brief van het UWV zodat wij gezamenlijk de consequenties van deze wetgeving en de vervolgstappen in kaart kunnen brengen.

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration