floreijn-slider-05
floreijn-slider-07
floreijn-slider-11
07-01-2015

Mantelovereenkomst inkomensverzekeringen Groothandel in Levensmiddelen GIL

Verzekering van ziekte en arbeidsongeschiktheid
Werkgevers die onder de werkingssfeer van de GIL-CAO vallen kunnen zichzelf en hun medewerkers veel geld besparen door deel te nemen aan de vernieuwde GIL-mantelovereenkomst voor WIA Werknemersverzekeringen.

CAO
In de CAO is geregeld dat deze werkgevers voor hun werknemers een verzekering moet sluiten die hen het recht geeft op een aanvullende uitkering als zij in de WIA terechtkomen. Met deze aanvullende uitkering worden de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor de werknemers zoveel mogelijk beperkt. De werkgever moet deze verzekeringen regelen. De premie mag hij door de werknemers laten betalen. 

Mantelovereenkomst met Nationale-Nederlanden
Voor de verplichte WIA-verzekeringen is er een nieuwe mantelovereenkomst gesloten met Nationale-Nederlanden. Voor de periode 2015-2017 biedt Nationale-Nederlanden scherpe premies aan, die drie jaar lang zijn gegarandeerd. Iedere werkgever die onder de werkingssfeer van de GIL-CAO valt kan van deze aanbieding gebruik maken. Het arrangement bestaat uit de volgende verzekeringen:

1) Verplicht op grond van de CAO/Pensioenwet

a. WGA Hiaatverzekering Uitgebreid
Deze verzekering vult het loon (tot het maximum WIA-loon) van een verzekerde werknemer met een WGA-uitkering aan tot 70%, of 75% als de benutting van de verdiencapaciteit hoger is dan 50%. Het WIA-loon is gelijk aan het SV-loon, in 2015 maximaal € 51.976,-

b. WIA Loondervingsverzekering
In de CAO wordt deze verzekering de Compensatieverzekering genoemd. Deze verzekering zorgt voor een periodieke uitkering, gedurende een periode van maximaal vijf jaar, als een verzekerde werknemer na twee jaar ziekte niet in de WIA terechtkomt (minder dan 35% arbeidsongeschikt) maar wel  voor tenminste 15% arbeidsongeschikt is.  De hoogte van de uitkering bedraagt 70% van het laatst verdiende loon, gemaximeerd op het WIA-loon, rekening houdend met de mate van arbeidsongeschiktheid.

c. IVA Aanvullingsverzekering
Deze verzekering voorziet in aanvulling op de IVA-uitkering gedurende maximaal vijf jaren. De IVA-uitkering wordt in het eerste jaar aangevuld tot 90% van het laatstverdiende loon, gemaximeerd op de WIA-loongrens. In het tweede tot en met het vijfde jaar wordt de IVA-uitkering aangevuld tot 80% van het laatstverdiende loon, gemaximeerd op de WIA-loongrens.

2) Overige inkomensverzekeringen

a. De WIA Excedentverzekering
Deze verzekering zorgt in geval van een WIA-uitkering voor een uitkering voor het gedeelte van het salaris dat boven het maximum WIA-loon valt. De hoogte van de uitkering bedraagt, afhankelijk van de gekozen dekking, (70% of 80%) van het loondeel boven het maximum WIA-loon rekening houdend met de mate van arbeidsongeschiktheid.

Premiepercentages

WGA Hiaatverzekering Uitgebreid 0,29%
WIA Loondervingsverzekering 0,11%
IVA-aanvullingsverzekering 0,03%
WIA-excedentverzekering korting van 7,5% op reguliere tarief

De totale premie voor deze WIA werknemersverzekeringen komt hiermee uit op 0,43%. Let wel, deze premiepercentages zijn voor de werkgevers die de GIL-CAO volgen maar niet lid zijn van de FGL (bijvoorbeeld AVV-bedrijven uit het verleden). De FGL-leden betalen een ander tarief.

Voordelen van het arrangement
Voor dit arrangement zijn een zeer scherpe premiestelling en prima voorwaarden gerealiseerd. Daarnaast bevat het arrangement de volgende extra’s:

  • Zekerheid dat uw verzekeringen aansluiten bij uw CAO-verplichtingen.
  • Eindleeftijd voor de verzekeringen is gekoppeld aan de AOW leeftijd tot maximaal 67 jaar.
  • Geen deelnemersadministratie (de premie gaat over de totale loonsom die u 1 maal per jaar hoeft op te geven).
  • Premiegrondslag: Loon voor de sociale verzekeringen (afgetopt op het maximum premieloon; in 2014 € 51.976,-).
  • Uitkering wordt jaarlijks middels WIA-index geïndexeerd.

Uw verzekeringsadviseur
Voor uw optimale begeleiding is gekozen voor samenwerking met verzekeringsadviseurs. U kunt uw eigen verzekeringsadviseur inschakelen. Heeft u geen adviseur of wilt u zich voor dit specifieke arrangement door een andere partij laten adviseren, dan kunt u contact opnemen met Floreijn te Gouda. Floreijn heeft als specialist op het terrein van WIA verzekeringen de Federatie GIL geadviseerd over het arrangement.

Vragen of meer informatie
Heeft u vragen over dit verzekeringsarrangement dan kunt u contact opnemen met Floreijn: 088 – 350 60 05. Uw contactpersoon is Astrid Diepenhorst. U kunt ook een email sturen naar astrid.diepenhorst(at)floreijn.nl 

Wilt u gebruik maken van dit aanbod van Nationale-Nederlanden? Vul onderstaande akkoordverklaring in en mail dit document naar Floreijn. Ook kunt u ons altijd bellen voor meer informatie of vragen.

Our services & solutions

Pension Auditing

We offer a complete recalculation and inspection of the pension agreements

Pension Consultancy

We make sure you have grip on your pension schemes by presenting it in an understandable way

Pension Management

You can outsource your pension management to us. Or you can use our service as a ‘double check principle’

Pension Communication

You fulfill your duty of care and regulatory requirements, with our complete solution.

Health Care - & Disability Plans

We realize purchasing benefits, effectivity of claim processing & reintegration